Slastičar

1 Sažetak kursa

POZICIJA POSLA

Za koju poziciju posla je kurs namijenjen

Cilj kursa je obučiti i certificirati zaposlenike da rade kao poslastičari u restoranima koji žele praviti moderne slastice. Biti će sposobni da samostalno rade i da vode poslove u kuhinji, u malim i velikim restoranima, sa različitim vrstama menija

CILJANA GRUPA

Za koga je kurs osmišljen i šta su uvjeti za pohađanje kursa

Kurs je namijenjen za zaposlenike i profesionalce koji već posjeduju osnovne kulinarske vještine. Moraju imati jaku motivaciju da se bave ovom profesijom; samopouzdanje da pokažu inicijativu, i radnu disciplinu i ličnu higijenu koji će omogućiti efikasnu implementaciju kursa. Kurs podrazumijeva da polaznici već imaju značajno iskustvo u timskom radu, te da shvataju različite uloge u lancu proizvodnje. Trebaju znati osnovne kalkulacije i norme za kreiranje i planiranje obroka. Ako kandidat ne govori Engleski jezik, treba uspješno završiti kurs Engleskog jezika 2. stepena, prije certifikacije.

ISHODI

Šta će učesnici moći da rade nakon kursa

Nakon što uspješno završe kurs, biti će sposobni da planiraju, organiziraju i procijene sveukupni proces produkcije i performans tima. Mogu samostalno primjenjivati HACCP standarde u produkciji, pripremati slastice, i kreirati i predstavljati nove proizvode. Sposobni su da u potpunosti koriste modernu poslastičarsku opremu, sa znanjem kako da štede energiju i materijale. U potpunosti razumiju termičku obradu voća, cvijeća, čokolade i šećera, kao i tehnike u pripremanju modernih i zdravih slastica. Ona može imati ulogu jakog vođe koji je uvijek predusretljiv i koji ostavlja prostora drugima da pokažu inicijativu. Ona može preuzeti i ulogu ambasadora, koji ne prezentira samo proizvode, nekoji koji također doprinosi sveukupnom iskustvu gostiju u restoranu.

SPOSOBNOSTI

Kakva znanja, vještine i ponašanja će naučiti

Polaznici će steći znanja i vještine koje su potrebne za profesionalno planiranje i organizaciju proizvodnje slastica, od otvaranja do zatvaranja. Steći će znanje o standardima higijene, i standardima vezanim za zdravlje i sigurnost radnog mjesta, sve detalje o tijestima i slasticama, kremama i biskvitima, prazničnim tortama i dekoracijama, i na kraju, čokoladi. Ovaj kurs za centralnu ulogu uzima vodstvo, motivaciju, timski rad, vještine komunikacije, rješavanja konflikta i građenja profesionalnog stava prema kolegama i mušterijama. Gradi lične i društvene sposobnosti koje omogućuju svakodnevnu interakciju sa mušterijama.

STRATEGIJE OBUČAVANJA

Kako je kurs organizovan

Kurs može biti izveden na dva načina. Unutar kompanije, za nove uposlenike jedne ustanove, i u centrima za obučavanje za ljude koji traže posao i zaposlenike različitih ustanova. Viši stručnjaci i instruktori uvode polaznike u stvarni biznis i okruženje u proizvodnji, od jednostavnijih operacija i procesa, do komplikovanijih. Kurs je strukturiran u modulima, od kojih svaki sadrži praktične vježbe, predavanje i rad u stvarnom okruženju. Kurs je zasnovan na studijama slučaja i grupnom radu, te promoviše motivaciju i inicijativu ali također i zahtijeva disciplinu.

DRUGO

Dodatne informacije za kandidate

Od polaznika se zahtijeva da nose određenu radnu odjeću za vrijeme kursa, uključujući kuharske hlače i jaknu, te zatvorene i ne-klizave cipele. Ovo može obezbijediti centar za obuku ili sami polaznici.

2 Ciljana grupa, uvjeti za upis & procjena

CILJANA GRUPA

Za koga je kurs osmišljen

Ovaj kurs je osmišljen za:

  • Diplomante ugostiteljskih škola koji žele da unaprijede svoje sposobnosti i da ispune uvjete za posao
  • Zaposlenike kuhinja koji nemaju raniju obuku u kulinarstvu, te koji žele da poboljšaju svoj performans i odgovore na više profesionalne standarde

UVJETI ZA UPIS

Koji su uvjeti za upis

Da bi se upisali na kurs, kandidati moraju dokazati:

  • Jaku motivaciju da uđu u profesiju, i da napreduju
  • Dovoljno samopouzdanja da postavljaju pitanja i pokažu inicijativu
  • Dovoljnu radnu disciplinu i ličnu higijenu koji dozvoljavaju uspješnu implementaciju kurseva
  • Govorenje Engleskog jezika nije uvjet, ali tečno govorenje lokalnog jezika jeste. Međutim, ako kandidati ne govore Engleski jezik, potrebno je da prije certifikacije uspješno završe kurs Engleskog jezika 2. stepena.

PROCJENA ZA UPIS KURSA

Koja je procedura testiranja prije pohađanja kursa

Procedura procjene za upis kursa uključuje:

  • Pisani test da se procijeni znanje vezano za posao
  • Praktični ispit da se procijene vještine stečene na poslu
  • Razgovor uživo da se procijene lične i društvene sposobnosti
  • Test iz Engleskog jezika